Quyền đối với giống cây trồng

Quyền đối với giống cây trồng

Quyền đối với giống cây trồng

Văn phòng luật sư Ban Mai – Dịch vụ về Quyền đối với giống cây trồng Quyền đối với giống cây trồng Quyền đối với giống cây trồng: Là quyền của tổ chức, cá nhân đối với giống cây trồng mới do mình chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển hoặc được hưởng quyền sở hữu. Chỉ được xác lập khi …